Hoạt động tư vấn kỹ thuật công trình xây dựng của THALOTEC., JSC bao gồm:

  • Thiết kế công trình cầu, đường bộ;
  • Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình đường bộ;
  • Tư vấn đấu thầu: Lập hồ sơ mời thầu, tổ chức đấu thầu (không bao gồm xác định giá gói thầu, giá hợp đồng trong xây dựng);
  • Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình;
  • Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.